محمد محجل کفشدوز

محمد محجل کفشدوز دکترای تکتونیک دانشیار و عضو هیئت علمی گروه تکتونیک بخش زمین شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس   متولد ۷ دی ماه ۱۳۳۴ تبریز ….. ….. مشخصات فردی محمد محجل کفشدوز دکترای تکتونیک دانشیار و عضو هیئت علمی گروه تکتونیک بخش زمین شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس متولد ۷ دی…

خدایار قلیوند

خدایار قلیوند دکترای شیمی از دانشگاه هانوور آلمان استاد گروه شیمی معدنی دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس   متولد کنگاور ….. ….. مشخصات فردی  خدایار قلیوند دکترای تخصصی شیمی از دانشگاه هانوور آلمان استاد گروه آموزشی شیمی معدنی، دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس متولد کنگاور ….. ….. تحصیلات – فارغ التحصیل رشته شیمی،…

محمد رضا قربانی

محمدرضا قربانی دکترای پترولوژی و ژئوشیمی آذرین استادیار گروه پترولوژی (بخش زمین شناسی) دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس ….. ….. مشخصات فردی  محمدرضا قربانی دکترای پترولوژی و ژئوشیمی آذرین استادیار گروه پترولوژی (بخش زمین شناسی) دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس ….. ….. تحصیلات – فارغ التحصیل رشته پترولوژی و ژئوشیمی آذرین، مقطع دکتری، دانشگاه سیدنی…

محمد زمان کسایی

محمد زمان کسایی فوق دکترای تحقیقات سرطان عضو هیئت علمی و استاد گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس ….. ….. مشخصات فردی محمد زمان کسایی فوق دکترای تحقیقات سرطان از دانشگاه ایالتی شهر بلاسبرگ ایالت ویرجینیا آمریکا عضو هیئت علمی و استاد گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس  ….. ….. تحصیلات – فارغ…

مجید قادری

مجید قادری دکترای تخصصی زمین شناسی اقتصادی و ژئوشیمی دانشیار گروه زمین شناسی اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس   متولد ۱۳۴۴ تهران ….. ….. مشخصات فردی مجید قادری دکترای تخصصی زمین شناسی اقتصادی و ژئوشیمی دانشگاه ملی استرالیا دانشیار گروه زمین شناسی اقتصادی، دانشکده علوم پایه بخش زمین شناسی دانشگاه تربیت مدرس متولد  ۱۳۴۴ تهران  …..…

محسن وفایی سفتی

محسن وفایی سفتی عضو هیئت علمی و استاد گروه مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس   متولد قم ….. ….. مشخصات فردی محسن وفایی سفتی فوق دکترای مهندسی شیمی استاد و عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس ….. ….. تحصیلات – فارغ التحصیل رشته مهندسی شیمی، مقطع دکتری، موضوع رساله دکتری (اصلاح معادله…

جعفر توفیقی داریان

جعفر توفیقی داریان دکترای مهندسی شیمی استاد دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس   متولد ۱۳۳۴ تهران ….. ….. مشخصات فردی جعفر توفیقی داریان دکترای شیمی (سینتیک و طراحی راکتور) استاد دانشگاه تربیت مدرس عضو هیئت علمی دانشکده علوم پایه گروه شیمی مشاور عالی سابق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ….. ….. تحصیلات – فارغ التحصیل…

میر فضل الله موسوی کوزه کنان

میر فضل الله موسوی کوزه کنان استاد دانشگاه تربیت مدرس   متولد شبستر کوزه کنان آذربایجان شرقی ….. ….. مشخصات فردی میرفضل الله موسوی کوزه کنان دکترای شیمی (گرایش الکتروشیمی) استاد گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس متولد شبستر، استاد آذربایجان شرقی متاهل   ….. ….. تحصیلات – فارغ التحصیل رشته مهندسی شیمی،…

حسین غریبی

حسین غریبی دکترای شیمی فیزیک عضو هیئت علمی استاد بخش شیمی فیزیک  دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس   متولد ۱۳۳۷ ….. ….. مشخصات فردی حسین غریبی عضو هیئت علمی و استاد بخش شیمی فیزیک دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس دکترای شیمی فیزیک متولد ۱۳۳۷ ….. ….. تحصیلات – فارغ التحصیل رشته شیمی، مقطع…

اسماعیل ساعی ور ایرانی زاد

اسماعیل ساعی ور ایرانی زاد دکترای فیزیک (گرایش ماده چگال – نانو فیزیک) دانشیار گروه فیزیک دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس ….. ….. مشخصات فردی اسماعیل ساعی ور ایرانی زاد دکترای فیزیک (گرایش ماده چگال – نانوفیزیک) دانشیار گروه فیزیک دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس  ….. ….. تحصیلات – فارغ التحصیل رشته فیزیک،…

نعمت الله رشید عمران

نعمت الله رشید عمران دکترای زمین شناسی (پترولوژی) مدیر گروه پترولوژی دانشگاه تربیت مدرس   متولد ۱۸ خرداد ۱۳۳۵ سنگچال (از توابع بابل) ….. ….. مشخصات فردی نعمت الله رشید عمران دکترای زمین شناسی (پترولوژی) مدیر گروه پترولوژی عضو هیأت علمی و دانشیار دانشگاه تربیت مدرس متولد ۱۸ خرداد ۱۳۳۵ سنگچال (از توابع شهرستان بابل)  …

ابراهیم راستاد

ابراهیم راستاد دکترای تخصصی معدن شناسی (زمین شناسی اقتصادی) دانشیار دانشگاه تربیت مدرس متولد ۱۳۲۵ مرند ….. ….. مشخصات فردی ابراهیم راستاد دکترای تخصصی معدن شناسی (زمین شناسی اقتصادی) عضو هیئت علمی و دانشیار گروه زمین‌شناسی اقتصادی بخش زمین شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس متولد  ۱۳۲۵ مرند ….. ….. تحصیلات – فارغ التحصیل رشته معدن‌شناسی…

اکبر حیدری

اکبر حیدری دکترای شیمی آلی استاد گروه شیمی دانشگاه تربیت مدرس ….. ….. مشخصات فردی اکبر حیدری دکترای شیمی آلی استاد گروه شیمی دانشگاه تربیت مدرس ….. ….. تحصیلات – فارغ التحصیل رشته شیمی آلی، مقطع دکتری، دانشگاه گیسن ۱۳۷۳ – فارغ التحصیل رشته شیمی آلی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران ۱۳۶۹ – فارغ التحصیل…

غلامرضا شعاعی

غلامرضا شعاعی دکترای زمین شناسی مهندسی دانشگاه کیوتو ژاپن عضو هیئت علمی و استادیار گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس   متولد ۶ دی ۱۳۵۳ ….. ….. مشخصات فردی غلامرضا شعاعـی متولد ۶ دی ۱۳۵۳ دکترای زمین شناسی مهندسی عضو هیئت علمی و استادیار گروه زمین شناسی مهندسی دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس ….. …..…

سید محمد اعتمادی

سید محمد اعتمادی دکترای مهندسی برق استادیار دانشگاه شریف   متولد ۱۳۳۲ اصفهان ….. ….. مشخصات فردی سید محمد اعتمادی مهندس برق رئیس قبلی دانشگاه صنعتی شریف متولد اصفهان ۱۳۳۲ متاهل پدر سید صالح اعتمادی ….. ….. تحصیلات – فارغ التحصیل رشته مهندسی برق، مقطع دکتری، دانشگاه UCLA آمریکا – فارغ التحصیل رشته مهندسی برق،…

سهیلا جوادیان فرزانه

سهیلا جوادیان فرزانه دکترای شیمی فیزیک دانشیار دانشگاه تربیت مدرس ….. ….. مشخصات فردی سهیلا جوادیان فرزانه دکترای شیمی فیزیک دانشیار دانشگاه تربیت مدرس ….. ….. تحصیلات – فارغ التحصیل رشته شیمی فیزیک، مقطع دکتری، دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۸۲ – فارغ التحصیل رشته شیمی فیزیک، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۷۷ – فارغ التحصیل…

هاشم داداش پور

هاشم داداش پور دکترای برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشیار دانشگاه تربیت مدرس متولد ۱۳۵۰ نقده ….. ….. مشخصات فردی هاشم داداش پور دکترای برنامه ریزی شهری و منطقه ای از استرالیا دانشیار برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس فرزند شکربیگ متولد ۱۳۵۰ نقده  ….. ….. تحصیلات – فارغ…

مهرداد رایجیان اصلی

مهرداد رایجیان اصلی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی استادیار دانشگاه تربیت مدرس   متولد ۳۰ شهریور ۱۳۵۵ تهران ….. ….. مشخصات فردی مهرداد رایجیان اصلی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی استادیار دانشگاه تربیت مدرس متولد ۳۰ شهریور ۱۳۵۵ تهران فرزند ابراهیم ….. ….. تحصیلات – فارغ التحصیل رشته حقوق کیفری و جرم شناسی (عنوان رساله…

مرتضی شهبازی نیا

مرتضی شهبازی نیا دکترای حقوق خصوصی عضو هیئت علمی و دانشیار گروه حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس ….. ….. مشخصات فردی مرتضی شهبازی نیا دکترای حقوق خصوصی عضو هیئت علمی و دانشیار گروه حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس مدیر گروه حقوق کیفری مدیر گروه حقوق جرم شناسی   ….. ….. تحصیلات…

محمود صادقی

محمود صادقی دکترای حقوق خصوصی عضو هیئت علمی رسمی گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس   متولد ۱۳۴۱ قم ….. ….. مشخصات فردی محمود صادقی دکترای حقوق خصوصی عضو هیئت علمی رسمی گروه حقوق دانشیار پایه ۱۳ دانشگاه تربیت مدرس حقوق‌دان پژوهشگر نماینده منتخب مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی متولد ۱۳۴۱ قم…