حمید آقا علی نژاد

دکترای فیزیولوژی ورزش، عضو هیئت علمی گروه تربیت بدنی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس — مشخصات فردی مشخصات فردی: حمید آقا علی نژاد ‍‍‍دانشیار گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس — تحصیلات تحصیلات: – فارغ التحصیل رشته فیزیولوژی ورزش، ایمونولوژی ورزش، مقطع دکتری، دانشگاه تربیت معلم تهران ۱۳۷۹ – فارغ التحصیل رشته تربیت…