محمد رضا قربانی

محمدرضا قربانی دکترای پترولوژی و ژئوشیمی آذرین استادیار گروه پترولوژی (بخش زمین شناسی) دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس ….. ….. مشخصات فردی  محمدرضا قربانی دکترای پترولوژی و ژئوشیمی آذرین استادیار گروه پترولوژی (بخش زمین شناسی) دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس ….. ….. تحصیلات – فارغ التحصیل رشته پترولوژی و ژئوشیمی آذرین، مقطع دکتری، دانشگاه سیدنی…

غلامرضا شعاعی

غلامرضا شعاعی دکترای زمین شناسی مهندسی دانشگاه کیوتو ژاپن عضو هیئت علمی و استادیار گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس   متولد ۶ دی ۱۳۵۳ ….. ….. مشخصات فردی غلامرضا شعاعـی متولد ۶ دی ۱۳۵۳ دکترای زمین شناسی مهندسی عضو هیئت علمی و استادیار گروه زمین شناسی مهندسی دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس ….. …..…

محمد رضا خاکی

محمدرضا خاکی دکترای تخصصی تئاتر از دانشگاه سوربن پاریس عضو هیئت علمی و استادیار گروه کارگردانی تئاتر دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس متولد ۱۳۲۹ کرمانشاه ….. ….. مشخصات فردی محمدرضا خاکی دکترای تخصصی تئاتر از دانشگاه سوربن پاریس عضو هیئت علمی و استادیار گروه کارگردانی تئاتر دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس متولد کرمانشاه ۱۳۲۹ متاهل دارای یک فرزند…

علی باکویی

علی باکویی دکترای فیزیک هسته ای استادیار دانشگاه تربیت مدرس ….. ….. مشخصات فردی علی باکویی دکترای فیزیک هسته ای استادیار گروه فیزیک دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس فرزند زین العابدین متولد ۱۳۴۵ قم متاهل، دارای ۲ فرزند ….. ….. تحصیلات – فارغ التحصیل رشته فیزیک هسته ای و ذرات بنیادی، مقطع دکتری، دانشگاه دولتی مسکو۱۳۸۳…

مریم اسماعیلی نصب

مریم اسماعیلی نصب دکترای روان شناسی عضو هیئت علمی و استادیار گروه روان شناسی دانشگاه تربیت مدرس   ….. ….. مشخصات فردی مریم اسماعیلی نصب دکترای روان شناسی عضو هیئت علمی و استادیار گروه روان شناسی دانشگاه تربیت مدرس ….. ….. تحصیلات – فارغ التحصیل رشته روان شناسی، مقطع دکتری، دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۸۸ -…

امید اسماعیل زاده

امید اسماعیل زاده دکترای جنگلداری عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه تربیت مدرس   ….. ….. مشخصات فردی امید اسماعیل زاده دکترای جنگلداری عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه تربیت مدرس ….. ….. تحصیلات – فارغ التحصیل رشته جنگلداری، مقطع دکتری، دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۸۸ – فارغ التحصیل رشته مهندسی منابع طبیعی – جنگلداری، مقطع…

منصور یگانه

منصور یگانه استادیار گروه معماری دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس — مشخصات فردی مشخصات فردی: منصور یگانه عضو هیئت علمی و استادیار گروه معماری دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس — تحصیلات تحصیلات: – فارغ التحصیل رشته معماری، مقطع دکتری – فارغ التحصیل رشته معماری، مقطع کارشناسی ارشد – فارغ التحصیل رشته…

جلیل دارا

جلیل دارا استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس   متولد ۱۳۵۷ — مشخصات فردی مشخصات فردی: جلیل دارا استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس متولد ۱۳۵۷ — تحصیلات تحصیلات: – فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی (گرایش مطالعات ایران)، (عنوان رساله دکتری، نقش سرمایه اجتماعی در موفقیت جریان اسلام گرا (۱۳۲۰-۱۳۵۷)؛ مورد مطالعاتی مدارس…

نبی الله ابراهیمی

دکترای روابط بین الملل، عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی، گروه روابط بین الملل، دانشگاه تربیت مدرس — مشخصات فردی مشخصات فردی: نبی الله ابراهیمی استاد دانشگاه تربیت مدرس عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی، گروه روابط بین الملل — تحصیلات تحصیلات: – فارغ التحصیل رشته روابط بین الملل، مقطع دکتری، دانشگاه تهران (دفاع از رساله…