محمد زمان کسایی

محمد زمان کسایی فوق دکترای تحقیقات سرطان عضو هیئت علمی و استاد گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس ….. ….. مشخصات فردی محمد زمان کسایی فوق دکترای تحقیقات سرطان از دانشگاه ایالتی شهر بلاسبرگ ایالت ویرجینیا آمریکا عضو هیئت علمی و استاد گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس  ….. ….. تحصیلات – فارغ…

جعفر توفیقی داریان

جعفر توفیقی داریان دکترای مهندسی شیمی استاد دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس   متولد ۱۳۳۴ تهران ….. ….. مشخصات فردی جعفر توفیقی داریان دکترای شیمی (سینتیک و طراحی راکتور) استاد دانشگاه تربیت مدرس عضو هیئت علمی دانشکده علوم پایه گروه شیمی مشاور عالی سابق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ….. ….. تحصیلات – فارغ التحصیل…

حسین غریبی

حسین غریبی دکترای شیمی فیزیک عضو هیئت علمی استاد بخش شیمی فیزیک  دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس   متولد ۱۳۳۷ ….. ….. مشخصات فردی حسین غریبی عضو هیئت علمی و استاد بخش شیمی فیزیک دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس دکترای شیمی فیزیک متولد ۱۳۳۷ ….. ….. تحصیلات – فارغ التحصیل رشته شیمی، مقطع…

اکبر حیدری

اکبر حیدری دکترای شیمی آلی استاد گروه شیمی دانشگاه تربیت مدرس ….. ….. مشخصات فردی اکبر حیدری دکترای شیمی آلی استاد گروه شیمی دانشگاه تربیت مدرس ….. ….. تحصیلات – فارغ التحصیل رشته شیمی آلی، مقطع دکتری، دانشگاه گیسن ۱۳۷۳ – فارغ التحصیل رشته شیمی آلی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران ۱۳۶۹ – فارغ التحصیل…

محمد رضا پور جعفر

محمد رضا پور جعفر دکترای معماری و برنامه ریزی (گرایش طراحی شهری) استاد دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس   متولد ۱۳۳۴ ….. ….. مشخصات فردی محمدرضا پور جعفر دکترای معماری و برنامه ریزی (گرایش طراحی شهری) استاد دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس متولد ۱۳۳۴ ….. ….. تحصیلات – فارغ التحصیل رشته معماری و برنامه ریزی (گرایش طراحی…

سید مسعود امینی

سید مسعود امینی دکترای ریاضی محض از دانشگاه ایلی نویز آمریکا استاد دانشگاه تربیت مدرس ….. ….. مشخصات فردی سید مسعود امینی دکترای ریاضی (ریاضی محض) استاد دانشگاه تربیت مدرس عضو هیئت علمی گروه ریاضی ….. ….. تحصیلات – فارغ التحصیل رشته ریاضی، مقطع دکتری (Ph.D)، دانشگاه ایلی نویز، آمریکا ۱۳۷۷ – فارغ التحصیل رشته…

محمد جعفر یوسفیان کناری

محمد جعفر یوسفیان کناری استادیار گروه ادبیات نمایشی دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس — مشخصات فردی مشخصات فردی: محمد جعفر یوسفیان کناری دکترای پژوهش هنر استادیار گروه ادبیات نمایشی دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس — تحصیلات تحصیلات: – فارغ التحصیل رشته پژوهش هنر (گرایش ادبیات نمایشی)، مقطع دکتری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه…

خلیل پروینی

دکترای زبان و ادبیات عربی، عضو هیئت علمی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس   متولد ۱۳۴۸ مرند — مشخصات فردی مشخصات فردی: خلیل پروینی دکترای زبان و ادبیات عربی دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس متولد ۱۳۴۸ مرند — تحصیلات تحصیلات: – فارغ التحصیل رشته زبان و ادبیات…

محسن ایمانی نائینی

دکترای علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس   متولد ۱۳۳۶ تهران — مشخصات فردی مشخصات فردی: محسن ایمانی نائینی دکترای علوم تربیتی، دانشگاه تربیت مدرس عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه تربیت مدرس متولد ۱۳۳۶، تهران — تحصیلات تحصیلات: – فارغ التحصیل رشته علوم…

رضا اکبریان

دکترای فلسفه و کلام اسلامی، استاد و عضو هیئت علمی، گروه فلسفه و حکمت دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس متولد ۱۳۳۲ همدان — مشخصات فردی مشخصات فردی: رضا اکبریان دکترای فلسفه و کلام اسلامی استاد و عضو هیئت علمی گروه فلسفه و حکمت دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس متولد ۱۳۳۲ همدان — تحصیلات تحصیلات:…

سید مسعود موسوی شفایی

دکترای روابط بین الملل، مدیر گروه روابط بین الملل، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس   متولد ۱۳۵۱ تهران — مشخصات فردی مشخصات فردی: سید مسعود موسوی شفایی دکترای روابط بین الملل از دانشگاه تهران مدیر گروه روابط بین الملل، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس متولد ۱۳۵۱ تهران — تحصیلات تحصیلات: – فارغ التحصیل…

عیسی محمدی

دکترای آموزش پرستاری عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی، گروه پرستاری، دانشگاه تربیت مدرس   متولد ۱۳۴۱ — مشخصات فردی مشخصات فردی: عیسی محمدی دکترای آموزش پرستاری عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی، گروه پرستاری، دانشگاه تربیت مدرس متولد ۱۳۴۱ بابل متاهل — تحصیلات تحصیلات: – فارغ التحصیل رشته آموزش پرستاری، مقطع دکتری، دانشگاه تربیت مدرس…

محمد کاظم مروج فرشی

دکترای مهندسی برق الکترونیک استاد دانشگاه تربیت مدرس متولد ۱۰ دی ۱۳۳۱ یزد — مشخصات فردی مشخصات فردی: محمد کاظم مروج فرشی دکترای مهندسی برق الکترونیک از دانشگاه نیو ساوث ولز استرالیا استاد دانشگاه تربیت مدرس متولد ۱۰ دی ۱۳۳۱ یزد — تحصیلات تحصیلات: – فارغ التحصیل رشته الکترونیک، مقطع دکتری، دانشگاه نیو ساوث ویلز(Unsw)…

سید ابوتراب احمدپناه

دکترای پژوهش هنر عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس — مشخصات فردی مشخصات فردی: سید ابوتراب احمدپناه، دکترای پژوهش هنر، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، متولد ۱۳۳۹ سمنان؛ — تحصیلات تحصیلات: – فارغ التحصیل رشته پژوهش هنر، مقطع دکتری، دانشگاه تهران ۱۳۸۳ – فارغ التحصیل رشته گرافیک، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس (معدل…

محمدرضا بمانیان

دکترای تخصصی معماری استاد دانشگاه تربیت مدرس   متولد ۱۳۳۷ — مشخصات فردی مشخصات فردی: محمدرضا بمانیان، دکترای تخصصی معماری، استاد دانشگاه تربیت مدرس، متولد ۱۳۳۷، — تحصیلات تحصیلات: – فارغ التحصیل رشته مهندسی معماری، مقطع کارشناسی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۶۴ – فارغ التحصیل رشته مهندسی معماری، مقطع کارشناسی،…

حبیب الله آیت اللهی

دکترای هنرهای تجسمی استاد دانشگاه تربیت مدرس   متولد ۱۶ اسفند ۱۳۱۳ شیراز — مشخصات فردی مشخصات فردی: حبیب الله آیت اللهی، دکترای هنرهای تجسمی از پاریس، استاد دانشگاه تربیت مدرس، متولد ۱۶ اسفند ۱۳۱۳ شیراز، فرزند آیت الله حاج شیخ محمد جواد آیت اللهی، — تحصیلات تحصیلات: – فارغ التحصیل رشته هنرهای تجسمی (علمی…

دکتر محمدرضا حافظ نیا

استاد رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس فرزند رجب متولد ۱۳۳۴ روستای خراشاد بیرجند — مشخصات فردی مشخصات فردی: محمدرضا حافظ نیا استاد رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس استاد نمونه کشور پژوهشگر برتر فرزند رجب حافظ نیا، خدیجه خراشادی زاده متولد ۱۱ شهریور ۱۳۳۴، روستای خراشاد (بیرجند) دارای ۴ فرزند — تحصیلات تحصیلات: -…