محمد محجل کفشدوز

محمد محجل کفشدوز دکترای تکتونیک دانشیار و عضو هیئت علمی گروه تکتونیک بخش زمین شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس   متولد ۷ دی ماه ۱۳۳۴ تبریز ….. ….. مشخصات فردی محمد محجل کفشدوز دکترای تکتونیک دانشیار و عضو هیئت علمی گروه تکتونیک بخش زمین شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس متولد ۷ دی…

میر فضل الله موسوی کوزه کنان

میر فضل الله موسوی کوزه کنان استاد دانشگاه تربیت مدرس   متولد شبستر کوزه کنان آذربایجان شرقی ….. ….. مشخصات فردی میرفضل الله موسوی کوزه کنان دکترای شیمی (گرایش الکتروشیمی) استاد گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس متولد شبستر، استاد آذربایجان شرقی متاهل   ….. ….. تحصیلات – فارغ التحصیل رشته مهندسی شیمی،…

مهرداد رایجیان اصلی

مهرداد رایجیان اصلی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی استادیار دانشگاه تربیت مدرس   متولد ۳۰ شهریور ۱۳۵۵ تهران ….. ….. مشخصات فردی مهرداد رایجیان اصلی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی استادیار دانشگاه تربیت مدرس متولد ۳۰ شهریور ۱۳۵۵ تهران فرزند ابراهیم ….. ….. تحصیلات – فارغ التحصیل رشته حقوق کیفری و جرم شناسی (عنوان رساله…

عبدالرضا رکن الدین افتخاری

عبدالرضا رکن الدین افتخاری دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استاد دانشگاه تربیت مدرس عضو هیئت علمی گروه جغرافیا ….. ….. مشخصات فردی عبدالرضا رکن الدین افتخاری دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استاد دانشگاه تربیت مدرس عضو هیئت علمی گروه جغرافیا ….. ….. تحصیلات – فارغ التحصیل رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، مقطع…

جلیل دارا

جلیل دارا استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس   متولد ۱۳۵۷ — مشخصات فردی مشخصات فردی: جلیل دارا استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس متولد ۱۳۵۷ — تحصیلات تحصیلات: – فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی (گرایش مطالعات ایران)، (عنوان رساله دکتری، نقش سرمایه اجتماعی در موفقیت جریان اسلام گرا (۱۳۲۰-۱۳۵۷)؛ مورد مطالعاتی مدارس…

محمد جعفر حبیب زاده

محمد جعفر حبیب زاده دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی وکیل پایه یک دادگستری   متولد ۱۳۳۶ تویسرکان — مشخصات فردی مشخصات فردی: محمد جعفر حبیب زاده دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی استاد دانشگاه وکیل پایه یک دادگستری متولد ۱۳۳۶ تویسرکان متاهل — تحصیلات تحصیلات: – فارغ التحصیل رشته حقوق کیفری و جرم شناسی، مقطع…

صادق آئینه وند

دکترای تاریخ اسلام استاد دانشگاه تربیت مدرس — مشخصات فردی مشخصات فردی: صادق آئینه وند دکترای تاریخ اسلام استاد دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس — تحصیلات تحصیلات: – فارغ التحصیل رشته تاریخ اسلام، مقطع دکتری، دانشگاه القدیس یوسف لبنان – فارغ التحصیل رشته زبان و ادبیات عربی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران – فارغ…

محمد حسین جمشیدی

دکترای علوم سیاسی، عضو گروه روابط بین الملل دانشگاه تربیت مدرس متولد ۱۳۴۰ اقلید فارس — مشخصات فردی مشخصات فردی: محمد حسین جمشیدی دکترای علوم سیاسی عضو گروه روابط بین الملل دانشگاه تربیت مدرس متولد اقلید (بخش مرکزی)، فارس ۱۳۴۰ — تحصیلات تحصیلات: – فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی عنوان رساله دکتری (نظریه عدالت با تکیه بر…

سعید کاویانی جبلی

دکترای هماتولوژی آزمایشگاهی، عضو هیئت علمی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس — مشخصات فردی مشخصات فردی: سعید کاویانی جبلی دکترای هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون دانشیار گروه هماتولوژی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس گرایش هماتولوژی مولکولی — تحصیلات تحصیلات: – فارغ التحصیل رشته هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون (گرایش هماتولوژی مولکولی)، مقطع دکتری،…

هادی بهارلو

دکترای زبان روسی، عضو هیئت علمی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس — مشخصات فردی مشخصات فردی: هادی بهارلو دکترای رشته زبان روسی استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس — تحصیلات تحصیلات: – فارغ التحصیل رشته زبان روسی، مقطع دکتری، دانشگاه دولتی مسکو (لامانوساف) ۱۳۹۱ عنوان پایان نامه دکترا (تجزیه و تحلیل مجموعه واژگانی هوافضا در…

سحر بهرامی خورشید

دکترای زبانشناسی همگانی، عضو هیئت علمی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس — مشخصات فردی مشخصات فردی: سحر بهرامی خورشید دکترای زبانشناسی همگانی استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس — تحصیلات تحصیلات: – فارغ التحصیل رشته زبانشناسی همگانی، عنوان پایان نامه (گذرایی و ساخت مجهول در زبان فارسی، رویکردی شناختی)، مقطع دکتری، دانشگاه تربیت مدرس…

ماریا یوجینیا آگیلار مرچان

دکترای علوم بوم شناختی انسانی، استاد و عضو هیئت علمی، گروه روان شناسی دانشگاه تربیت مدرس — مشخصات فردی مشخصات فردی: ماریا یوجینیا آگیلار مرچان دکترای علوم بوم شناختی انسانی عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس — تحصیلات تحصیلات: – فارغ التحصیل رشته علوم بوم شناختی انسانی، مقطع دکتری، دانشکده علوم محیطی…

مرتضی شهبازی نیا

دکترای حقوق خصوصی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس — مشخصات فردی مشخصات فردی: مرتضی شهبازی نیا دکترای حقوق خصوصی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس — تحصیلات تحصیلات: – فارغ التحصیل رشته حقوق خصوصی، مقطع دکتری، دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۸۰ – فارغ التحصیل رشته حقوق خصوصی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید…

علی ساعی

دکترای جامعه شناسی سیاسی مدیر گروه تخصصی روش شناسی و روش های تحقیق دانشگاه تربیت مدرس — مشخصات فردی مشخصات فردی: علی ساعی، دکترای جامعه شناسی سیاسی، استادیار دانشگاه تربیت مدرس، — تحصیلات تحصیلات: – فارغ التحصیل رشته جامعه شناسی سیاسی، مقطع دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی ۱۳۸۴ – فارغ التحصیل رشته جامعه شناسی، مقطع کارشناسی ارشد،…