خلیل پروینی

دکترای زبان و ادبیات عربی، عضو هیئت علمی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس   متولد ۱۳۴۸ مرند — مشخصات فردی مشخصات فردی: خلیل پروینی دکترای زبان و ادبیات عربی دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس متولد ۱۳۴۸ مرند — تحصیلات تحصیلات: – فارغ التحصیل رشته زبان و ادبیات…

سحر بهرامی خورشید

دکترای زبانشناسی همگانی، عضو هیئت علمی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس — مشخصات فردی مشخصات فردی: سحر بهرامی خورشید دکترای زبانشناسی همگانی استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس — تحصیلات تحصیلات: – فارغ التحصیل رشته زبانشناسی همگانی، عنوان پایان نامه (گذرایی و ساخت مجهول در زبان فارسی، رویکردی شناختی)، مقطع دکتری، دانشگاه تربیت مدرس…

حمید آقا علی نژاد

دکترای فیزیولوژی ورزش، عضو هیئت علمی گروه تربیت بدنی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس — مشخصات فردی مشخصات فردی: حمید آقا علی نژاد ‍‍‍دانشیار گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس — تحصیلات تحصیلات: – فارغ التحصیل رشته فیزیولوژی ورزش، ایمونولوژی ورزش، مقطع دکتری، دانشگاه تربیت معلم تهران ۱۳۷۹ – فارغ التحصیل رشته تربیت…

محسن ایمانی نائینی

دکترای علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس   متولد ۱۳۳۶ تهران — مشخصات فردی مشخصات فردی: محسن ایمانی نائینی دکترای علوم تربیتی، دانشگاه تربیت مدرس عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه تربیت مدرس متولد ۱۳۳۶، تهران — تحصیلات تحصیلات: – فارغ التحصیل رشته علوم…

رضا اکبریان

دکترای فلسفه و کلام اسلامی، استاد و عضو هیئت علمی، گروه فلسفه و حکمت دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس متولد ۱۳۳۲ همدان — مشخصات فردی مشخصات فردی: رضا اکبریان دکترای فلسفه و کلام اسلامی استاد و عضو هیئت علمی گروه فلسفه و حکمت دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس متولد ۱۳۳۲ همدان — تحصیلات تحصیلات:…

زهرا احمدی

دکترای جغرافیای سیاسی، عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی، استادیار گروه جغرافیا دانشگاه تربیت مدرس   متولد ملایر — مشخصات فردی مشخصات فردی: زهرا احمدی دکترای جغرافیای سیاسی استادیار دانشگاه تربیت مدرس عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی، گروه جغرافیا متولد ملایر متاهل — تحصیلات تحصیلات: – فارغ التحصیل رشته جغرافیای سیاسی، مقطع دکتری، دانشگاه…

سیروس احمدی نوحدانی

دکترای جغرافیای سیاسی، عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی، استادیار گروه جغرافیا دانشگاه تربیت مدرس — مشخصات فردی مشخصات فردی: سیروس احمدی نوحدانی دکترای جغرافیای سیاسی عضو هیئت علمی گروه جغرافیای سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس متولد تهران متاهل — تحصیلات تحصیلات: – فارغ التحصیل رشته جغرافیای سیاسی، مقطع دکتری، دانشگاه تربیت مدرس…