محمد محجل کفشدوز

محمد محجل کفشدوز دکترای تکتونیک دانشیار و عضو هیئت علمی گروه تکتونیک بخش زمین شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس   متولد ۷ دی ماه ۱۳۳۴ تبریز ….. ….. مشخصات فردی محمد محجل کفشدوز دکترای تکتونیک دانشیار و عضو هیئت علمی گروه تکتونیک بخش زمین شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس متولد ۷ دی…

خدایار قلیوند

خدایار قلیوند دکترای شیمی از دانشگاه هانوور آلمان استاد گروه شیمی معدنی دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس   متولد کنگاور ….. ….. مشخصات فردی  خدایار قلیوند دکترای تخصصی شیمی از دانشگاه هانوور آلمان استاد گروه آموزشی شیمی معدنی، دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس متولد کنگاور ….. ….. تحصیلات – فارغ التحصیل رشته شیمی،…

محمد زمان کسایی

محمد زمان کسایی فوق دکترای تحقیقات سرطان عضو هیئت علمی و استاد گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس ….. ….. مشخصات فردی محمد زمان کسایی فوق دکترای تحقیقات سرطان از دانشگاه ایالتی شهر بلاسبرگ ایالت ویرجینیا آمریکا عضو هیئت علمی و استاد گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس  ….. ….. تحصیلات – فارغ…

علی ارومیه ئی

علی ارومیه ئی دکترای مهندسی زمین شناسی دانشگاه درهام انگلستان ….. ….. مشخصات فردی علی ارومیه ئی دکترای مهندسی زمین شناسی از دانشگاه درهام انگلستان عضو هیئت علمی و دانشیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس ….. ….. تحصیلات – فارغ التحصیل رشته مهندسی زمین شناسی، مقطع دکتری، دانشگاه درهام انگلستان ۱۳۶۹ – فارغ التحصیل…