خدایار قلیوند

خدایار قلیوند دکترای شیمی از دانشگاه هانوور آلمان استاد گروه شیمی معدنی دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس   متولد کنگاور ….. ….. مشخصات فردی  خدایار قلیوند دکترای تخصصی شیمی از دانشگاه هانوور آلمان استاد گروه آموزشی شیمی معدنی، دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس متولد کنگاور ….. ….. تحصیلات – فارغ التحصیل رشته شیمی،…

محسن وفایی سفتی

محسن وفایی سفتی عضو هیئت علمی و استاد گروه مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس   متولد قم ….. ….. مشخصات فردی محسن وفایی سفتی فوق دکترای مهندسی شیمی استاد و عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس ….. ….. تحصیلات – فارغ التحصیل رشته مهندسی شیمی، مقطع دکتری، موضوع رساله دکتری (اصلاح معادله…

حسین غریبی

حسین غریبی دکترای شیمی فیزیک عضو هیئت علمی استاد بخش شیمی فیزیک  دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس   متولد ۱۳۳۷ ….. ….. مشخصات فردی حسین غریبی عضو هیئت علمی و استاد بخش شیمی فیزیک دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس دکترای شیمی فیزیک متولد ۱۳۳۷ ….. ….. تحصیلات – فارغ التحصیل رشته شیمی، مقطع…

هاشم داداش پور

هاشم داداش پور دکترای برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشیار دانشگاه تربیت مدرس متولد ۱۳۵۰ نقده ….. ….. مشخصات فردی هاشم داداش پور دکترای برنامه ریزی شهری و منطقه ای از استرالیا دانشیار برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس فرزند شکربیگ متولد ۱۳۵۰ نقده  ….. ….. تحصیلات – فارغ…

مرتضی شهبازی نیا

مرتضی شهبازی نیا دکترای حقوق خصوصی عضو هیئت علمی و دانشیار گروه حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس ….. ….. مشخصات فردی مرتضی شهبازی نیا دکترای حقوق خصوصی عضو هیئت علمی و دانشیار گروه حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس مدیر گروه حقوق کیفری مدیر گروه حقوق جرم شناسی   ….. ….. تحصیلات…

علی ایمان پور

علی ایمان پور دکترای فیزیک با گرایش (ذرات بنیادی و نظریه میدان ها) عضو هیئت علمی گروه فیزیک دانشیار دانشگاه تربیت مدرس ….. ….. مشخصات فردی علی ایمان پور دکترای فیزیک (گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها) دانشگاه آدلاید استرالیا عضو هیئت علمی گروه فیزیک دانشیار دانشگاه تربیت مدرس ….. ….. تحصیلات – فارغ التحصیل…

سید علی مصطفوی

سید علی مصطفوی دکترای طراحی شهری دانشیار دانشگاه تربیت مدرس ….. ….. مشخصات فردی سید علی مصطفوی دکترای طراحی شهری عضو هیئت علمی و دانشیار دانشکده معماری و هنر دانشگاه تربیت مدرس ….. ….. تحصیلات – فارغ التحصیل رشته طراحی شهری (موضوع رساله؛ عوامل تحقق پذیری برنامه های طراحی شهری در ایران، دفاع از رساله با درجه…

مجید تقدیر

مجید تقدیر دکترای بیوفیزیک عضو هیئت علمی و دانشیار گروه بیوفیزیک دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس   متولد ۱ خرداد ۱۳۴۹ نیشابور ….. ….. مشخصات فردی مجید تقدیر دکترای بیوفیزیک عضو هیئت علمی و استادیار گروه بیوفیزیک دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس متولد ۱ خرداد ۱۳۴۹ نیشابور متاهل ….. ….. تحصیلات – فارغ…

زهرا اطلس باف

زهرا اطلس باف دکترای مهندسی برق و کامپیوتر – مخابرات دانشیار دانشگاه تربیت مدرس ….. ….. مشخصات فردی زهرا اطلس باف دکترای مهندسی برق عضو هیئت علمی و دانشیار گروه مهندسی برق وکامپیوتر – مخابرات دانشگاه تربیت مدرس ….. ….. تحصیلات – فارغ التحصیل رشته مهندسی برق، مقطع دکتری، دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۸۱ – فارغ…

مهدی حامد سقایان

مهدی حامد سقایان عضو هیئت علمی دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس   فرزند رضا متولد ۱۳۴۵ تهران — مشخصات فردی مشخصات فردی: مهدی حامد سقایان دکترای تئاتر استادیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس فرزند رضا متولد ١٣۴۵ تهران متاهل — تحصیلات تحصیلات: – فارغ التحصیل رشته تئاتر، مقطع دکتری، آکادمی تئاتر گیتیس روسیه ۱۳۸۴ – فارغ التحصیل…

سیدمصطفی مختاباد امرئی

سید مصطفی مختاباد امرئی عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس — مشخصات فردی مشخصات فردی: سید مصطفی مختاباد امرئی دکترای تئاتر، فیلم، ارتباطات و فلسفه هنر  عضو هیئت علمی دانشکده هنر  دانشگاه تربیت مدرس — تحصیلات تحصیلات: – فارغ التحصیل رشته تئاتر، فیلم، ارتباطات (گرایش تئاتر، فیلم، ارتباطات و فلسفه هنر)،…

فرهاد مهندس پور

فرهاد مهندس پور استادیار گروه کارگردانی دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس   متولد ۱۳۳۸ تهران — مشخصات فردی مشخصات فردی: فرهاد مهندس پور استادیار گروه کارگردانی دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس متولد ۱۳۳۸ تهران — تحصیلات تحصیلات: – فارغ التحصیل رشته پژوهش هنر، مقطع دکتری، دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس – فارغ التحصیل رشته بازیگری و…

منصوره موحدین

دکترای علوم تشریح عضو هیئت علمی گروه تشریح دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس متولد دوم اردیبهشت ۱۳۴۱ تهران منصوره موحدین — مشخصات فردی مشخصات فردی: منصوره موحدین دکترای علوم تشریح عضو هیئت علمی گروه تشریح دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس متولد دوم اردیبهشت ۱۳۴۱ تهران متاهل دارای ۳ فرزند — تحصیلات تحصیلات: -…

حمید آقا علی نژاد

دکترای فیزیولوژی ورزش، عضو هیئت علمی گروه تربیت بدنی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس — مشخصات فردی مشخصات فردی: حمید آقا علی نژاد ‍‍‍دانشیار گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس — تحصیلات تحصیلات: – فارغ التحصیل رشته فیزیولوژی ورزش، ایمونولوژی ورزش، مقطع دکتری، دانشگاه تربیت معلم تهران ۱۳۷۹ – فارغ التحصیل رشته تربیت…

فاطمه الحانی

دکترای آموزش بهداشت، عضو هیئت علمی گروه پرستاری دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس   متولد ۱ شهریور ۱۳۳۹ داراب، فارس — مشخصات فردی مشخصات فردی: فاطمه الحانی دانشیار و عضو هیئت علمی گروه پرستاری دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس متولد ۱ شهریور ۱۳۳۹ داراب از توابع استان فارس متاهل — تحصیلات تحصیلات: – فارغ التحصیل…

عباسعلی اللهیاری

دکترای روان شناسی، عضو هیئت علمی گروه روان شناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس   متولد ۱۳۴۴ کرمانشاه — مشخصات فردی مشخصات فردی: عباسعلی اللهیاری دکترای روانشناسی رئیس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره استادیار و عضو هیئت علمی گروه روان شناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس متولد ۱۳۴۴ کرمانشاه — تحصیلات تحصیلات:…

پرویز آزاد فلاح

دکترای روان شناسی، عضو هیئت علمی گروه روان شناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس   متولد ۱۳۴۴ کرمانشاه — مشخصات فردی مشخصات فردی: پرویز آزاد فلاح دانشیار و عضو هیئت علمی گروه روان شناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس متولد ۱۳۴۲ تهران — تحصیلات تحصیلات: – فارغ التحصیل رشته روان شناسی سلامت، مقطع…

زهرا احمدی

دکترای جغرافیای سیاسی، عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی، استادیار گروه جغرافیا دانشگاه تربیت مدرس   متولد ملایر — مشخصات فردی مشخصات فردی: زهرا احمدی دکترای جغرافیای سیاسی استادیار دانشگاه تربیت مدرس عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی، گروه جغرافیا متولد ملایر متاهل — تحصیلات تحصیلات: – فارغ التحصیل رشته جغرافیای سیاسی، مقطع دکتری، دانشگاه…

سیروس احمدی نوحدانی

دکترای جغرافیای سیاسی، عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی، استادیار گروه جغرافیا دانشگاه تربیت مدرس — مشخصات فردی مشخصات فردی: سیروس احمدی نوحدانی دکترای جغرافیای سیاسی عضو هیئت علمی گروه جغرافیای سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس متولد تهران متاهل — تحصیلات تحصیلات: – فارغ التحصیل رشته جغرافیای سیاسی، مقطع دکتری، دانشگاه تربیت مدرس…

علیرضا ریاحی بختیاری

دکترای فناوری کنترل آلودگی محیط زیست، رئیس دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس   متولد ۱۳۴۷ تهران — مشخصات فردی مشخصات فردی: علیرضا ریاحی بختیاری دکترای فناوری کنترل آلودگی محیط زیست رئیس دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، شهرستان نور، مازندران متولد ۱۳۴۷ تهران متاهل دارای ۲ فرزند –…