مجید قادری

مجید قادری دکترای تخصصی زمین شناسی اقتصادی و ژئوشیمی دانشیار گروه زمین شناسی اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس   متولد ۱۳۴۴ تهران ….. ….. مشخصات فردی مجید قادری دکترای تخصصی زمین شناسی اقتصادی و ژئوشیمی دانشگاه ملی استرالیا دانشیار گروه زمین شناسی اقتصادی، دانشکده علوم پایه بخش زمین شناسی دانشگاه تربیت مدرس متولد  ۱۳۴۴ تهران  …..…

نعمت الله رشید عمران

نعمت الله رشید عمران دکترای زمین شناسی (پترولوژی) مدیر گروه پترولوژی دانشگاه تربیت مدرس   متولد ۱۸ خرداد ۱۳۳۵ سنگچال (از توابع بابل) ….. ….. مشخصات فردی نعمت الله رشید عمران دکترای زمین شناسی (پترولوژی) مدیر گروه پترولوژی عضو هیأت علمی و دانشیار دانشگاه تربیت مدرس متولد ۱۸ خرداد ۱۳۳۵ سنگچال (از توابع شهرستان بابل)  …

ابراهیم راستاد

ابراهیم راستاد دکترای تخصصی معدن شناسی (زمین شناسی اقتصادی) دانشیار دانشگاه تربیت مدرس متولد ۱۳۲۵ مرند ….. ….. مشخصات فردی ابراهیم راستاد دکترای تخصصی معدن شناسی (زمین شناسی اقتصادی) عضو هیئت علمی و دانشیار گروه زمین‌شناسی اقتصادی بخش زمین شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس متولد  ۱۳۲۵ مرند ….. ….. تحصیلات – فارغ التحصیل رشته معدن‌شناسی…

سهیلا جوادیان فرزانه

سهیلا جوادیان فرزانه دکترای شیمی فیزیک دانشیار دانشگاه تربیت مدرس ….. ….. مشخصات فردی سهیلا جوادیان فرزانه دکترای شیمی فیزیک دانشیار دانشگاه تربیت مدرس ….. ….. تحصیلات – فارغ التحصیل رشته شیمی فیزیک، مقطع دکتری، دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۸۲ – فارغ التحصیل رشته شیمی فیزیک، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۷۷ – فارغ التحصیل…

محمود صادقی

محمود صادقی دکترای حقوق خصوصی عضو هیئت علمی رسمی گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس   متولد ۱۳۴۱ قم ….. ….. مشخصات فردی محمود صادقی دکترای حقوق خصوصی عضو هیئت علمی رسمی گروه حقوق دانشیار پایه ۱۳ دانشگاه تربیت مدرس حقوق‌دان پژوهشگر نماینده منتخب مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی متولد ۱۳۴۱ قم…

علی ارومیه ئی

علی ارومیه ئی دکترای مهندسی زمین شناسی دانشگاه درهام انگلستان ….. ….. مشخصات فردی علی ارومیه ئی دکترای مهندسی زمین شناسی از دانشگاه درهام انگلستان عضو هیئت علمی و دانشیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس ….. ….. تحصیلات – فارغ التحصیل رشته مهندسی زمین شناسی، مقطع دکتری، دانشگاه درهام انگلستان ۱۳۶۹ – فارغ التحصیل…

رضا حسن ساجدی

رضا حسن ساجدی دکترای بیوشیمی دانشیار گروه بیوشیمی دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس   متولد ۱ آذر ۱۳۵۲ تنکابن ….. ….. مشخصات فردی رضا حسن ساجدی دکترای بیوشیمی عضو هیئت علمی و دانشیار گروه بیوشیمی دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس متولد ۱ آذر ۱۳۵۲ متاهل ….. ….. تحصیلات – فارغ التحصیل رشته بیوشیمی…

حسن اصیلیان مهابادی

حسن اصیلیان مهابادی دکترای بهداشت حرفه ای عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه تربیت مدرس ….. ….. مشخصات فردی حسن اصیلیان مهابادی دکترای بهداشت حرفه ای عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه تربیت مدرس ….. ….. تحصیلات – فارغ التحصیل رشته بهداشت حرفه ای، مقطع دکتری، دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۸۱ – فارغ التحصیل رشته بهداشت…

محمد اقدسی

محمد اقدسی دکترای مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره وری ….. ….. مشخصات فردی محمد اقدسی دکترای مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره وری دانشیار دانشگاه تربیت مدرس عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع ….. ….. تحصیلات – فارغ التحصیل رشته مهندسی صنایع، مقطع دکتری، دانشگاه توکیو، ژاپن ۱۳۶۷ – فارغ التحصیل رشته مهندسی صنایع،…

محمد تقی اکبری

محمد تقی اکبری دکترای ژنتیک انسانی دانشیار گروه علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس ….. ….. مشخصات فردی محمد تقی اکبری دکترای ژنتیک انسانی دانشیار گروه پزشکی دانشگاه تربیت مدرس ….. ….. تحصیلات – فارغ التحصیل رشته پزشکی (ژنتیک انسانی)، مقطع دکتری، دانشگاه نیوکاسل انگلستان ۱۳۶۲ ….. ….. سابقه حرفه ای دروس تدریس شده در دانشگاه،…

محمد رضا امین ناصری

محمد رضا امین ناصری دکترای مهندسی صنایع دانشیار دانشگاه تربیت مدرس   ….. ….. مشخصات فردی محمد رضا امین ناصری دکترای مهندسی صنایع از آمریکا ۱۳۷۲ دانشیار دانشگاه تربیت مدرس عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس ….. ….. تحصیلات – فارغ التحصیل رشته مهندسی صنایع (گرایش سیستم های اقتصادی اجتماعی)، مقطع دکتری،…

محمدرضا انصاری

محمدرضا انصاری دکترای مهندسی علوم مکانیک (تبدیل انرژی) دانشیار دانشگاه تربیت مدرس   متولد ۱۳۳۰   ….. ….. مشخصات فردی محمدرضا انصاری دکترای مهندسی مکانیک (تبدیل انرژی) دانشیار دانشگاه تربیت مدرس عضو هیئت علمی متولد ۱۳۳۰ ….. ….. تحصیلات – فارغ التحصیل رشته مهندسی علوم مکانیک، مقطع دکتری (Ph.D)، دانشگاه توکوبا، ژاپن ۱۳۶۹ – فارغ التحصیل…

مجتبی انصاری

مجتبی انصاری دکترای معماری دانشیار دانشگاه تربیت مدرس   ….. ….. مشخصات فردی مجتبی انصاری دکترای معماری دانشیار دانشگاه تربیت مدرس عضو هیئت علمی گروه معماری ….. ….. تحصیلات – فارغ التحصیل رشته معماری، مقطع دکتری، دانشگاه تهران ۱۳۷۸ – فارغ التحصیل رشته معماری، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۶۸ – فارغ التحصیل رشته…

فرخنده امین شکروی

فرخنده امین شکروی دکترای بهداشت عمومی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس   ….. ….. مشخصات فردی فرخنده امین شکروی دکترای بهداشت عمومی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس عضو هیئت علمی گروه علوم پزشکی، آموزش بهداشت ….. ….. تحصیلات – فارغ التحصیل رشته بهداشت عمومی، مقطع دکتری (Ph.D) ، دانشگاه اوتاگو، نیوزلند ۱۳۸۱ – فارغ التحصیل رشته آموزش…

حسن ذوالفقاری

حسن ذوالفقاری دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس تهران   متولد ۱۳۴۵ دامغان — مشخصات فردی مشخصات فردی: حسن ذوالفقاری دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس تهران متولد ۱۳۴۵ دامغان متاهل — تحصیلات تحصیلات: – فارغ التحصیل رشته زبان و ادبیات فارسی، مقطع دکتری، دانشگاه تهران ۱۳۷۵ – فارغ…

ابراهیم خدایار

ابراهیم خدایار دانشیار دانشگاه تربیت مدرس گروه زبان و ادبیات فارسی   متولد ۲۰ شهریور ۱۳۴۵ شهرستان اشتهارد (توابع کرج) فرزند محمد اسماعیل — مشخصات فردی مشخصات فردی: ابراهیم خدایار دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس فرزند محمد اسماعیل متولد ۲۰ شهریور ۱۳۴۵ اشتهارد (از توابع کرج) متاهل — تحصیلات تحصیلات: -…

منیره انوشه

دکترای آموزش بهداشت، عضو هیئت علمی گروه پرستاری دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس   متولد ۱۳۳۶ بغداد، عراق — مشخصات فردی مشخصات فردی: منیره انوشه دانشیار و عضو هیئت علمی گروه پرستاری دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس متولد ۱۳۳۶ بغداد متاهل و دارای ۳ فرزند — تحصیلات تحصیلات: – فارغ التحصیل رشته آموزش بهداشت، مقطع…

پرویز آزاد فلاح

دکترای روان شناسی، عضو هیئت علمی گروه روان شناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس   متولد ۱۳۴۴ کرمانشاه — مشخصات فردی مشخصات فردی: پرویز آزاد فلاح دانشیار و عضو هیئت علمی گروه روان شناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس متولد ۱۳۴۲ تهران — تحصیلات تحصیلات: – فارغ التحصیل رشته روان شناسی سلامت، مقطع…

مهرداد روانشاد

دکترای ویروس شناسی پزشکی استاد دانشگاه تربیت مدرس — مشخصات فردی مشخصات فردی: مهرداد روانشاد دکترای ویروس شناسی پزشکی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس — تحصیلات تحصیلات: – فارغ التحصیل رشته ویروس شناسی پزشکی، مقطع دکتری، دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۸۴ – فارغ التحصیل رشته ویروس شناسی پزشکی، مقطع کارشناسی…