هاشم داداش پور

هاشم داداش پور دکترای برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشیار دانشگاه تربیت مدرس متولد ۱۳۵۰ نقده ….. ….. مشخصات فردی هاشم داداش پور دکترای برنامه ریزی شهری و منطقه ای از استرالیا دانشیار برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس فرزند شکربیگ متولد ۱۳۵۰ نقده  ….. ….. تحصیلات – فارغ…

مرتضی شهبازی نیا

مرتضی شهبازی نیا دکترای حقوق خصوصی عضو هیئت علمی و دانشیار گروه حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس ….. ….. مشخصات فردی مرتضی شهبازی نیا دکترای حقوق خصوصی عضو هیئت علمی و دانشیار گروه حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس مدیر گروه حقوق کیفری مدیر گروه حقوق جرم شناسی   ….. ….. تحصیلات…

زهرا اطلس باف

زهرا اطلس باف دکترای مهندسی برق و کامپیوتر – مخابرات دانشیار دانشگاه تربیت مدرس ….. ….. مشخصات فردی زهرا اطلس باف دکترای مهندسی برق عضو هیئت علمی و دانشیار گروه مهندسی برق وکامپیوتر – مخابرات دانشگاه تربیت مدرس ….. ….. تحصیلات – فارغ التحصیل رشته مهندسی برق، مقطع دکتری، دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۸۱ – فارغ…

حمید آقا علی نژاد

دکترای فیزیولوژی ورزش، عضو هیئت علمی گروه تربیت بدنی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس — مشخصات فردی مشخصات فردی: حمید آقا علی نژاد ‍‍‍دانشیار گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس — تحصیلات تحصیلات: – فارغ التحصیل رشته فیزیولوژی ورزش، ایمونولوژی ورزش، مقطع دکتری، دانشگاه تربیت معلم تهران ۱۳۷۹ – فارغ التحصیل رشته تربیت…