مرتضی شهبازی نیا

مرتضی شهبازی نیا دکترای حقوق خصوصی عضو هیئت علمی و دانشیار گروه حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس ….. ….. مشخصات فردی مرتضی شهبازی نیا دکترای حقوق خصوصی عضو هیئت علمی و دانشیار گروه حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس مدیر گروه حقوق کیفری مدیر گروه حقوق جرم شناسی   ….. ….. تحصیلات…

محمد رضا خاکی

محمدرضا خاکی دکترای تخصصی تئاتر از دانشگاه سوربن پاریس عضو هیئت علمی و استادیار گروه کارگردانی تئاتر دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس متولد ۱۳۲۹ کرمانشاه ….. ….. مشخصات فردی محمدرضا خاکی دکترای تخصصی تئاتر از دانشگاه سوربن پاریس عضو هیئت علمی و استادیار گروه کارگردانی تئاتر دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس متولد کرمانشاه ۱۳۲۹ متاهل دارای یک فرزند…

علی ارومیه ئی

علی ارومیه ئی دکترای مهندسی زمین شناسی دانشگاه درهام انگلستان ….. ….. مشخصات فردی علی ارومیه ئی دکترای مهندسی زمین شناسی از دانشگاه درهام انگلستان عضو هیئت علمی و دانشیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس ….. ….. تحصیلات – فارغ التحصیل رشته مهندسی زمین شناسی، مقطع دکتری، دانشگاه درهام انگلستان ۱۳۶۹ – فارغ التحصیل…

سید علی مصطفوی

سید علی مصطفوی دکترای طراحی شهری دانشیار دانشگاه تربیت مدرس ….. ….. مشخصات فردی سید علی مصطفوی دکترای طراحی شهری عضو هیئت علمی و دانشیار دانشکده معماری و هنر دانشگاه تربیت مدرس ….. ….. تحصیلات – فارغ التحصیل رشته طراحی شهری (موضوع رساله؛ عوامل تحقق پذیری برنامه های طراحی شهری در ایران، دفاع از رساله با درجه…

مهدی حامد سقایان

مهدی حامد سقایان عضو هیئت علمی دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس   فرزند رضا متولد ۱۳۴۵ تهران — مشخصات فردی مشخصات فردی: مهدی حامد سقایان دکترای تئاتر استادیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس فرزند رضا متولد ١٣۴۵ تهران متاهل — تحصیلات تحصیلات: – فارغ التحصیل رشته تئاتر، مقطع دکتری، آکادمی تئاتر گیتیس روسیه ۱۳۸۴ – فارغ التحصیل…

سیدمصطفی مختاباد امرئی

سید مصطفی مختاباد امرئی عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس — مشخصات فردی مشخصات فردی: سید مصطفی مختاباد امرئی دکترای تئاتر، فیلم، ارتباطات و فلسفه هنر  عضو هیئت علمی دانشکده هنر  دانشگاه تربیت مدرس — تحصیلات تحصیلات: – فارغ التحصیل رشته تئاتر، فیلم، ارتباطات (گرایش تئاتر، فیلم، ارتباطات و فلسفه هنر)،…

فاطمه الحانی

دکترای آموزش بهداشت، عضو هیئت علمی گروه پرستاری دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس   متولد ۱ شهریور ۱۳۳۹ داراب، فارس — مشخصات فردی مشخصات فردی: فاطمه الحانی دانشیار و عضو هیئت علمی گروه پرستاری دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس متولد ۱ شهریور ۱۳۳۹ داراب از توابع استان فارس متاهل — تحصیلات تحصیلات: – فارغ التحصیل…

پرویز آزاد فلاح

دکترای روان شناسی، عضو هیئت علمی گروه روان شناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس   متولد ۱۳۴۴ کرمانشاه — مشخصات فردی مشخصات فردی: پرویز آزاد فلاح دانشیار و عضو هیئت علمی گروه روان شناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس متولد ۱۳۴۲ تهران — تحصیلات تحصیلات: – فارغ التحصیل رشته روان شناسی سلامت، مقطع…

نبی الله ابراهیمی

دکترای روابط بین الملل، عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی، گروه روابط بین الملل، دانشگاه تربیت مدرس — مشخصات فردی مشخصات فردی: نبی الله ابراهیمی استاد دانشگاه تربیت مدرس عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی، گروه روابط بین الملل — تحصیلات تحصیلات: – فارغ التحصیل رشته روابط بین الملل، مقطع دکتری، دانشگاه تهران (دفاع از رساله…

مرتضی شهبازی نیا

دکترای حقوق خصوصی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس — مشخصات فردی مشخصات فردی: مرتضی شهبازی نیا دکترای حقوق خصوصی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس — تحصیلات تحصیلات: – فارغ التحصیل رشته حقوق خصوصی، مقطع دکتری، دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۸۰ – فارغ التحصیل رشته حقوق خصوصی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید…

فضل الله احمدی

دکترای آموزش پرستاری عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی، گروه پرستاری، دانشگاه تربیت مدرس   متولد ۱۳۳۷ — مشخصات فردی مشخصات فردی: فضل الله احمدی دکترای آموزش پرستاری عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی، گروه پرستاری، دانشگاه تربیت مدرس متولد ۱۳۳۷ متاهل — تحصیلات تحصیلات: – فارغ التحصیل رشته آموزش پرستاری، مقطع دکتری – فارغ…

انوشیروان کاظم نژاد لیلی

دکترای آمار زیستی استاد دانشگاه تربیت مدرس متولد ۱۳۳۷ لیل، بخش اطاقور، شهرستان لنگرود، استان گیلان — مشخصات فردی مشخصات فردی: انوشیروان کاظم نژاد لیلی دکترای آمار زیستی استاد دانشگاه تربیت مدرس متولد ۱۳۳۷ لیل، توابع اطاقور شهرستان لنگرود، استان گیلان متاهل — تحصیلات تحصیلات: – فارغ التحصیل رشته آمار زیستی، مقطع دکتری، دانشگاه تربیت…

عیسی متقی زاده

دکترای زبان و ادبیات عرب، مدیر گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس   متولد لنگرود — مشخصات فردی مشخصات فردی: عیسی متقی زاده، دکترای زبان و ادبیات عرب، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، مدیر گروه زبان و ادبیات عربی، متولد لنگرود، متاهل، — تحصیلات تحصیلات: – فارغ التحصیل رشته الدراسات الاسلامیه، مطالعات…