سید محمد اعتمادی

سید محمد اعتمادی دکترای مهندسی برق استادیار دانشگاه شریف   متولد ۱۳۳۲ اصفهان ….. ….. مشخصات فردی سید محمد اعتمادی مهندس برق رئیس قبلی دانشگاه صنعتی شریف متولد اصفهان ۱۳۳۲ متاهل پدر سید صالح اعتمادی ….. ….. تحصیلات – فارغ التحصیل رشته مهندسی برق، مقطع دکتری، دانشگاه UCLA آمریکا – فارغ التحصیل رشته مهندسی برق،…

دکتر جواد صالحی

دکتر جواد صالحی

عضو هیئت علمی دانشکدهٔ مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف فرزند احمد متولد ۱ دی ۱۳۳۵ کاظمین عراق — مشخصات فردی مشخصات فردی: جواد صالحی مهندس برق، عضو هیئت علمی دانشکدهٔ مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف فرزند احمد متولد ۱ دی ۱۳۳۵ کاظمین عراق — تحصیلات تحصیلات: – فارغ التحصیل رشتهٔ مهندسی برق، دانشگاه ایرواین در…